Cuộc họp đang diễn ra  
- Không có cuộc họp nào đang diễn ra

Thông báo công việc mới  
- Không có thông báo mới.

Những cuộc họp khác
Họp Ban thường trực tháng 2/2018 08:00 12/02/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực tháng 02/2018 07:30 05/02/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực ngày 29/01/2018 08:00 29/01/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT

Những thông báo khác
Văn bản gửi lãnh đạo góp ý kiến 13/02/2018 Thông báo Ban Dân chủ-Pháp luật
Lịch công tác của Ban Thường trực từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 11/02/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh