Cuộc họp đang diễn ra  
- Không có cuộc họp nào đang diễn ra

Thông báo công việc mới  
- Không có thông báo mới.

Những cuộc họp khác
Họp Ban thường trực tháng 10/2017 07:30 02/10/2017 Cuộc họp Phòng họp BTT